Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

Utoljára frissítve: 2024. május 29.

R É S Z V É T E L I   S Z A B Á L Y Z A T

csoportterápia igénybevételével kapcsolatosan

 1. A Szolgáltató

A Szolgáltató a Cinkostárs Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Cinkostárs Kft., székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., E. ép. 2. lház. 2. emelet 190. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-416272, adószám:32288876-2-43, statisztikai számjel: 32288876-6312-113-01, képviseli: Varga Attila ügyvezető, ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30-561-6852, központi e-mail cím: cinkostarskft@gmail.com, a továbbiakban: Szolgáltató), amely kizárólagos tulajdonosa és működtetője a www.tabukvillaja.hu weboldalnak, amelynek fő célja, hogy az általa létrehozott Pszichológiai Központ működtetésével szervezőként segítsen a klienseknek a számukra legmegfelelőbb pszichológus kiválasztásában és a vele való kapcsolat létrehozásában, fenntartásában.

2. A Kliens 

A Kliens (a továbbiakban: Kliens) az a magánszemély, aki a 4. pontban írt szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben a Kliens korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a jelen részvételi szabályzatban írt szolgáltatást csak törvényes képviselője, gyámja, vagy gondnoka írásbeli hozzájárulásával/részvételével veheti igénybe.

3. A Pszichológus

A Pszichológus (a továbbiakban: Pszichológus) a Szolgáltatóval üzleti kapcsolatban álló vállalkozó, aki a vállalkozásában tagként vagy alkalmazottként okleveles pszichológusként végzi pszichológusi tevékenységét, és a Szolgáltató által meghirdetett csoportterápia megtartására, a szolgáltatás nyújtására jogosult.

4. A Szolgáltatás

4.1. A Szolgáltató az általa létrehozott és üzemeltetett www.tabukvillaja.hu weboldalon egy aloldalt hozott létre „Csoportterápiák” elnevezéssel, amely aloldal csoportterápiás lehetőségeket kínál a Kliensek részére. A Szolgáltató feladata ezen csoportterápiás szolgáltatások lebonyolításának a megszervezése a fenti weboldal igénybevételével. A Szolgáltató ezen tevékenysége keretében csoportterápiás sorozatokat (a továbbiakban: sorozat) hirdet meg fenti internetes felületén, és megfelelő számú jelentkező esetén garantálja ezen sorozatok lebonyolítását.

4.2. A Szolgáltató a sorozatokat az alábbi elvek figyelembevételével szervezi meg:

Az adott, meghirdetett sorozat:

 • lehet zárt formátumú (azaz a terápia időtartama alatt új résztvevő nem csatlakozhat, a résztvevőknek ajánlott minden alkalmon részt vennie, továbbá a meghirdetett létszámban maximalizált a résztvevők száma)

  • mindig adott kezdési időponttal indul,

  • meghatározott az alkalmak száma (pl. 10 alkalom),

  • meghatározott az egyes alkalmak kezdési időpontja,

  • egy adott téma köré épül,

  • egy, vagy kettő pszichológus tartja, vezeti,

  • a résztvevők száma több, mint egy fő,

  • lehet online, vagy személyes formában megtartott (vegyes csoportok nem lesznek),

 • lehet nyitott formátumú (azaz a terápia időtartama alatt a résztvevők kiléphetnek, vagy új résztvevők léphetnek be)

  • mindig adott kezdési időponttal indul,

  • meghatározott az egyes alkalmak kezdési időpontja,

  • egy adott téma köré épül,

  • egy, vagy kettő pszichológus tartja, vezeti,

  • a résztvevők száma több, mint egy fő,

  • lehet online, vagy személyes formában megtartott (vegyes csoportok nem lesznek), 

4.3. A Szolgáltató a 4.2. pontban foglalt elvek figyelembevételével a Pszichológus által előre egyeztetett témában a 4.1. pontban írt weboldalán közzéteszi az éppen aktuális sorozatot a hozzá tartozó szolgáltatási díjjal együtt az aktuális sorozat indulását megelőzően legalább 30 nappal korábban.

5. Az egyes sorozatban való részvétel feltételei 

5.1. Amennyiben a Kliens egy adott sorozatban részt kíván venni, úgy a jelentkezésre nyitva álló határidőn belül teheti ezt meg az adott sorozatra történő jelentkezésével (a továbbiakban: regisztráció). A regisztráció a Szolgáltató 4.1. pontban írt webes felületén történik. A regisztráció során a Szolgáltató – a terápia jellegétől, illetve a kliensek számától függően – az alábbi adatokat veszi fel:

 • egy jelentkező esetén: Kliens neve, telefonszáma, e-mail címe, költségviselő számlázási neve és számlázási címe;

 • pároknak szóló csoportterápia esetén: mindkét Kliens neve, telefonszáma, e-mail címe, az egyik költségviselő számlázási neve és számlázási címe;

 • cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes jelentkező esetén: Kliens neve, e-mail címe és telefonszáma (ha megadásra kerül), Kliens törvényes képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail címe, költségviselő számlázási neve és számlázási címe.

5.2. Az adott sorozatra történő regisztrálást követően a Szolgáltató a Kliens jelentkezését e-mailben visszaigazolja a Kliens részére. A visszaigazolás az alábbiakat tartalmazza:

 • a választott sorozat részleteit: csoportterápia típus, csoportfoglalkozások dátumai, a Kliens személyes adatai,

 • a csoportterápiát vezető pszichológus(ok) adatai,

 • csoportterápiás foglalkozások pontos helyszíne,

 • rövid összegzés a csoportterápiáról,

 • fizetési adatok,

 • hasznos tudnivalók (érkezés, parkolás stb.),

 • a rendelő/helyszín Házirendje,

 • a Szolgáltató Hírlevelére történő feliratkozás lehetősége.

5.3. A jelentkezés során a Kliens kötelezettsége a sorozat szolgáltatási díjának kiegyenlítése, amely kétféle formában történhet:

 • a Kliens a sorozat teljes szolgáltatási díját a regisztráció során a Szolgáltató weboldaláról átirányított fizetési felületen bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a Szolgáltató részére, vagy

 • a Kliens a sorozat díját 2 hetente/havonta[1] előre egyenlíti ki a Szolgáltató részére bankkártyás fizetéssel.

A Kliens jelen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a b) pontban írt fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a csoportterápia első alkalmának díjával a regisztrációkor, a második és azt követő alkalmaknál pedig a csoportfoglalkozások típusától függően 2 hetente/havonta terhelje meg a bankszámláját/bankkártyáját az alkalmankénti szolgáltatási díjjal.

5.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes sorozatok kiírása esetében a jelentkező Kliensek részére megfelelő feltételek fennállása esetében a sorozatok díjából kedvezményt biztosítson a Klienseknek.

5.5. Amennyiben az adott sorozatra a megfelelő számú Kliens jelentkezése megtörtént, úgy a Szolgáltató jogosult a sorozatra történő további jelentkezéseket a 4.1. pontban írt weboldalán letiltani.

5.6. Amennyiben az adott sorozatra a megadott határidőn belül nem jelentkezett megfelelő számú Kliens, úgy az átadó egyrészről leveszi a 4.1. pontban írt weboldalán közzétett adott sorozatot a weboldaláról, másrészről pedig erről az adott sorozatra korábban már jelentkezett Klienseket írásban is értesíti; egyben ezen Kliensek részére a már korábban befizetett szolgáltatási díjakat visszautalja.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Kliens kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéért járó szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére kiegyenlíti. A Kliens felelős mindazon kárért, amely a szolgáltatási díj kifizetésének elmulasztásából a Szolgáltatónak okoz.

6.2. Amennyiben az adott sorozat megtartásával kapcsolatosan a Kliensnek bármilyen panasza, észrevétele lenne, úgy ezt jogosult a Szolgáltató felé vagy írásban, vagy telefonon jelezni. A Szolgáltató köteles az adott panaszt, észrevételt 30 napon belül kivizsgálni és – amennyiben a panasz/észrevétel jogos – a Kliens érdekében szükséges lépéseket megtenni.

6.3. A Pszichológus köteles az adott sorozat meghatározott alkalmainak megtartására. Betegség vagy más nyomós indok esetén a Pszichológus jogosult a sorozat következő alkalmának időpontját egy másik időpontra elhalasztani, egyben köteles az új időpontról mind a Szolgáltatót, mind pedig a résztvevő Klienseket írásban értesíteni legalább 24 órával korábban az elhalasztott alkalom előtt.

6.4. Amennyiben a sorozat bármely alkalma a 6.3. pontban nem jelölt egyéb, Pszichológus érdekkörébe eső ok következtében nem kerül megtartásra, úgy ennek anyagi következményeit a Pszichológus köteles viselni. Ebben az esetben a Pszichológus köteles a sorozat elmaradt alkalmára eső megfelelő díjrészletnek a sorozatban résztvevő Kliensek részére történő kiegyenlítésére, amennyiben ezt a Kliens igényli. A Szolgáltató ebben az esetben kárfelelősségét kizárja.

6.5. Amennyiben a sorozat bármely alkalmát a Kliens elmulasztja, vagy lemondja, úgy nem jogosult az adott alkalomra járó szolgáltatási díj visszatérítésére. Amennyiben a sorozat időtartama alatt a Kliens betegség miatt nem tud az alkalmak legalább 30%-án megjelenni, úgy orvosi igazolás bemutatása ellenében az általa befizetett szolgáltatási díj 50%-ának a visszatérítésére jogosult.

6.6. Amennyiben a sorozat alkalmai a Szolgáltató által biztosított helyszínen kerülnek megtartásra, úgy a Kliens köteles betartani a Szolgáltató Házirendjét. A Házirend megismerhető a szolgáltató által biztosított helyszín hirdetőtábláján.

6.7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a 4.1. pontban jelölt weblapjának rajta kívülálló okból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weblap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

6.8. A Kliens által az 5.1. pontban megadott adatok hiányosságából, hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves, vagy nem valós adat feltüntetése) eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.9. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Klienst, hogy az általa szolgáltatott személyes adatok vonatkozásában a Pszichológussal együtt közös adatkezelőnek minősül az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 26. cikk (1) bekezdése alapján. A Szolgáltató rögzíti, hogy a Kliens személyes adatait kizárólag belső rendszerében tárolja. A Szolgáltató tájékoztatja a Klienst, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információkat – ideértve a közös adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást is –a jelen szabályzat elválaszthatatlan mellélkeltét képező adatkezelési tájékoztató tartalmazza.